Download document in format pdf

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                                                                        PRIMARIA COMUNEI ŞOLDANU                                                                         Nr. 683 din 19.02.2014

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ

         Primăria Comunei Șoldanu, cu sediul în sat Șoldanu, şos.Olteniţei, nr.70, comuna Şoldanu, județul Călarași, intenționează stabilirea unor parteneriate public - privat, în scopul elaborării, depunerii spre finanțare și a implementării unor proiecte în cadrul următoarelor cereri de propuneri:

         - Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), RO10 ,,Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale’’, program finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.

         Principalele activităţi în cadrul parteneriatului public-privat sunt:                 - management si monitorizare ;                                                                                                           - funcţionare centru educaţional.  

        Entitățile private interesate sunt invitate să depună o scrisoare de intenție până la data de 24 februarie 2014, orele 09,00 la sediul Primăriei comunei Șoldanu,  județul Călărași.

        Scrisoarea de intenție va fi însotită de urmatoarele documente:

-   Copie statut, act constitutiv, hotărâre judecatorească de înființare;

- Documente din care să rezulte capacitatea de implementare de proiecte din fonduri structurale și experiența în derularea de proiecte(CV-uri reprezentative membrii entitate, etc.);

- Fișa cu informații generale entitate și declarația cu experiență în implementarea de proiecte finanțare europeana în ultimii 3 ani;

-  Documente cadru.

       În urma derulării procesului de selecție organizațiile/entitățile selectate vor fi invitate în vederea stabilirii modalităților concrete pentru demararea Cererilor de finanțare și stabilirea acordurilor de parteneriat.

PRIMAR,

Iulian GEAMBAŞU