sigla ro 
 ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU
PRIMAR
 

Linie

 

DISPOZIȚIA nr. 1501 din 26-11-2021

privind reorganizarea, stabilirea atribuțiilor și funcționarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă și Centrului Operativ pentru Situații de Urgență ale Comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi

 

Având în vedere:

  • Avizul favorabil al Prefectului Județului Călărași nr.8728 din 23.11.2020;
  • Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de primarul Comunei Șoldanu, aprobat prin Dispoziția Primarului Comunei Șoldanu nr. 65 din 06.03.2020.
  • Dispoziția primarului comunei Șoldanu nr. 70 din 01 noiembrie 2016 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.

Luând în considerare:

  • prevederile art.4 din Legea nr. 199 din 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
  • prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr.429/2003;
  • prevederile art.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
  • prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, rerepublicată, modificată și completată.

În baza temeiurilor juridice:

  • prevederilor art.12 şi art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, modificată și completată;
  • prevederilor art.4 alin.(4), art.9 alin.(2), (3) şi (4) lit.d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;
  • prevederilor art.155 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.b) și art.156 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

Iulian GEAMBAȘU, Primarul Comunei Șoldanu, DISPUN:

 

Art.1. - Se aproba Regulamentul privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi şi Centrului Operativ pentru Situații de Urgență al Comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie

Art.2. La data comunicării prezentei dispoziții Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă și Centrul Operativ pentru Situații de Urgență ale Comunei Șoldanu, reorganizate prin Dispoziția Primarului Comunei Șoldanu nr. 70 din 24 martie 2020, își încetează activitatea

PRIMARUL COMUNEI ȘOLDANU
Iulian GEAMBAȘU

  Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Șoldanu
Traian HULEA

 

Comuna Șoldanu, 26-11-2021
Nr. 1501