sigla ro 
 ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU
PRIMAR
 

Linie

 

DISPOZIȚIA nr. 1503 din 05 Mar 2021

 

 

Având în vedere:

 • Avizul favorabil al Prefectului Județului Călărași nr.8728 din 23.11.2020;
 • Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de primarul Comunei Șoldanu, aprobat prin Dispoziția Primarului Comunei Șoldanu nr. 65 din 06.03.2020.
 • Dispoziția primarului comunei Șoldanu nr. 70 din 01 noiembrie 2016 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.

Luând în considerare:

 • prevederile art.4 din Legea nr. 199 din 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
 • prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr.429/2003;
 • prevederile art.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
 • prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, rerepublicată, modificată și completată.

În baza temeiurilor juridice:

 • prevederilor art.12 şi art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, modificată și completată;
 • prevederilor art.4 alin.(4), art.9 alin.(2), (3) şi (4) lit.d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;
 • prevederilor art.155 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.b) și art.156 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

Constatând că sunt respectate condițiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

 

Iulian GEAMBAȘU, Primarul Comunei Șoldanu, DISPUN:

 

Art.1.

 1. ...
  1. ...

Art.2.

 1. ...
 2.   

Art.3.

 1. ...

PRIMARUL COMUNEI ȘOLDANU
Iulian GEAMBAȘU

  Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Șoldanu
Traian HULEA

 

Comuna Șoldanu, 05 Mar 2021
Nr. 1503