Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Buletin informativ_2017_Anexa nr.2 (download)

 

 

ANEXA Nr. 2 

la normele metodologice

Buletin informativ

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local al comunei Șoldanu

Legislația privind organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local alcomunei Șoldanu:

 1. Constituția României: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355
 2. Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009
 3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20173
 4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49915
 5. OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51410
 6. Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95836
 7. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153210
 8. Legea nr.24/2000 republicată (r2), privind normele de tehnică legislativă pentru publicarea actelor normative, modificată și completată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118116
 9. Codul civil al României aprobat prin Legeanr.287/2009: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205332
 10. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794
 11. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731
 12. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
 13. Legea nr.333/2003 cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156432
 14. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201185
 15. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupției: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323#id_artA511
 16. Legea fondului funciar nr.18/1991 rerepublicată, modificată și completată:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203359
 17. OG nr.28/2008 privind registrul agricol, modificată şi completată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/96993
 18. Legea nr. 145/2014pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/162616
 19. Legea nr.17/2014privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290
 20. Legea nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203151

Acte normative cu impact asupra activității:

 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
 2. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a petiţiilor: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817
 3. HG nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51282
 4. HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaților: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195770
 5. Ordinul nr.289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/2018 din 17 august 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/196888

Legislația privind organizarea serviciilor publice oferite cetățenilor de către Primăria comunei Șoldanu este disponibilă în cadrul secțiunilor specifice.

b) structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor funcționale al Primăriei comunei Șoldanu

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Șoldanu, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.21/31.05.2010, actualizat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.37/31 iulie 2017:https://primaria-soldanu.ro/files/HCLscanate/2017/iul/HCL_37_31_07_2017_actualizare_ROF_CL_Soldanu.pdf

Organigramași statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu, aprobate prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr. 23/29.05.2018: https://primaria-soldanu.ro/files/HCLscanate/2018/mai/23_29_05_2018_HCL_aprobare_organigrama_si_stat_functii_2018.pdf
Regulamentul de ordine interioară, aprobat prin Dispoziția Primarului comunei Șoldanu nr.575/16.08.2011:

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comunei Șoldanuși ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

Primar, Iulian GEAMBAȘU, telefon fix 0242530530/207, fax 0242530530/204, mobil 0786194652, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Viceprimar, Iulian MARIN, telefon fix 0242530530/206, fax 0242530530/204, mobil 0786194651, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretar comună, Traian HULEA, telefon fix 0242530530/205, fax 0242530530/204, mobil 0786194654, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Responsabil cu difuzarea informațiilor publice: consilier, Iuliana STANCU-MARINCIU, telefon fix 0242530530/203, fax 0242530530/204, mobil 0732148801, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

d) coordonatele de contact ale Primăriei/Consiliului local al comunei Șoldanu

1. Datele de contact ale Primăriei/Consiliului local al comunei Șoldanu: Șos. Olteniței, nr.70, localitatea Șoldanu, comuna Șoldanu, județul Călărași, cod poștal 917235, telefon fix 0242530530, fax 0242530530/204, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
2. Programul de funcționare al instituției:

Luni – Joi: 7:30 – 12:00, 12:30 – 16:30,

Vineri: 07:30 – 13:30.

e) audiențe

Primar – Dl. Iulian GEAMBAȘU –marti , între orele 10:00 – 12:00

Viceprimar – Dl. Iulian MARIN – joi, între orele 10:00 – 12:00

Secretar comuna – DlTraian HULEA – vineri, între orele 10:00-12:00.

Înscrierile în audiență se pot face în fiecare zi, între orele 08:30 – 10:30, astfel:

- telefonic, la nr. 0242530530;

- personal, prin cerere scrisă, depusa la Registratura Primăriei.

f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil Bugetul aprobat: https://primaria-soldanu.ro/files/BilantContabil/BUGET_LOCAL_2017.pdf
Bilanțul contabil:
https://primaria-soldanu.ro/files/BilantContabil/DDS-2017-trim%20IV/bilant.pdf
g) programele și strategiile proprii Programele si strategiile comunei Șoldanu pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Șoldanu.
h) lista cuprinzând documentele de interes public Lista privind documentele de interes public, conform prevederilor art.5 alin.(1) lit.g) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (https://primaria-soldanu.ro/files/Arhiva/lista%20documente%20L.%20544.2001/Documente%20L.544.2001.pdf ):
 • Hotărâri adoptate de Consiliul local al comunei Șoldanu,
 • Dispoziții emise de primarul comunei Șoldanu;
 • Proiecte de interes public finanțate din surse proprii și/sau bugetare (bugetul de stat) și/sau surse financiare externe;
 • Alte acte normative sau individuale.
i) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

Lista privind categoriile de documente produse și/sau gestionate, conform prevederilor art.5 alin.(1) lit.h) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (https://primaria-soldanu.ro/files/Arhiva/lista%20documente%20L.%20544.2001/Documente%20L.544.2001.pdf) :

 • Certificate de urbanism,
 • Autorizații de construire/desființare,
 • Certificate de producător,
 • Caiete de sarcini și documentații de licitație publică,
 • Documente și informații necesare desfășurării în bune condiții a activității de urbanism la nivel local,
 • Proiectul de buget și bugetul local,
 • Acte de stare civilă (documente gestionate),
 • Formulare de stare civilă tipizate (documente gestionate),
 • Înștiințări de plată, somații de plată, titluri executorii,

Hotărâri judecătorești de interes public cu privire la activitatea consiliului local.

j) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a institutiei publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate În conformitate cu prevederile art.22 din Legea 544/2001 şi ale art.36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice – Tribunalul Călărași. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001.

Întocmit,

Responsabil cu difuzarea informațiilor publice: consilier, Iuliana STANCU-MARINCIU