SiglaSoldanuROMÂNIA

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Primăria Comunei Soldanu

Șoseaua Olteniței, nr. 70, ȘOLDANU, CĂLĂRAŞI, Tel/Fax +40242-530530, CP-917235,  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., http://www.primaria-soldanu.ro

Nr. 147 din 11.01.2023

 

ANEXA Nr. 2

la HG 123/2002

Buletin informativ

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primarului, Consiliului Local și Primăriei Comunei Șoldanu

Legislația privind organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local al comunei Șoldanu:

1.        Constituția României: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355 

2.        Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215925

3.        Ordonanța de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51410

4.        Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95836

5.        Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153210 

6.        Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru publicarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118116

7.        Codul civil al României aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205332

8.        Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453

9.        Legea nr.50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794

10.     Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5729

11.     Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731

12.     Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/88315

13.     Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133913

14.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527

15.     Legea contabilității nr. 82/1991, republicată (r4), cu modificările și completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1576

16.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/243459

17.     Legea nr. 119/1996 ci privire la actele de stare civilă, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8624

18.     Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667

19.     Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178689 

20.     Legea nr.333/2003 cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156432

21.     Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201185

22.     Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323#id_artA511  

23.     Legea fondului funciar  nr.18/1991 rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203359

24.     Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/96993

25.     Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/162616

26.     Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290

27.     Legea nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203151

28.     Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19169

Acte normative cu impact asupra activității:

1.       Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

2.       Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817

3.       Ordonanța Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă anual și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene, precum și ale primarilor și viceprimarilor, cu modificările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45932

4.       Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51282 

5.       Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195770

6.       Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2566

7.       Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2020, publicat în MOR, Partea I, nr. 307 din 13 aprilie 2020 privind aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224803

8.       Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317  

Legislația privind organizarea serviciilor publice oferite cetățenilor de către Primăria Comunei Șoldanu este disponibilă în cadrul secțiunii dedicată compartimentelor de funcționale ale Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Șoldanu: https://primaria-soldanu.ro/index.php/despre-u-a-t/organizare/organigrama/compartimente-functionale/.

b) structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor funcționale al Primăriei Comunei Șoldanu

·         Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Șoldanu, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr. 12/30.03.2021: https://primaria-soldanu.ro/index.php/despre-u-a-t/organizare/regulamentul-de-organizare-si-functionare-al-consiliului-local

·         Organigrama și statul de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Șoldanu, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 30 din 2021: https://primaria-soldanu.ro/index.php/despre-u-a-t/organizare/organigrama, https://emol.ro/soldanu-cl/registru-hcl/58027/

·         Regulamentul intern al Primăriei Comunei Șoldanu, aprobat prin Dispoziția Primarului comunei Șoldanu nr. 302 din 07.09.2022: https://primaria-soldanu.ro/index.php/despre-u-a-t/organizare/organigrama

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Comunei Șoldanu și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

·         Viceprimarul Comunei Șoldanu cu atribuții de primar, Valeriu MUSTĂȚEA, telefon fix 0242530530/206, fax 0242530530/204, mobil 0740670007, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

·         Consilierul local delegat cu îndeplinirea atribuțiilor viceprimarului, Iulian MARIN, 0242530530/206, fax 0242530530/204, mobil 0786194661, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

·         Secretarul general al Comunei Șoldanu, Traian HULEA, telefon fix 0242530530/205, fax 0242530530/204, mobil 0786194654, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

·         Responsabil cu difuzarea informațiilor publice: consilier, Iuliana STANCU-MARINCIU,  telefon fix 0242530530/203, fax 0242530530/204, mobil 0732148801, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

d) coordonatele de contact ale Primarului, Consiliului Local și Primăriei Comunei Șoldanu

1.       Datele de contact ale Primarului, Consiliului Local și Primăriei Comunei Șoldanu: Șos. Olteniței, nr. 70, Satul Șoldanu, Comuna Șoldanu, Județul Călărași, cod poștal 917235, telefon fix 0242530530, fax 0242530530/204, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

2.       Programul de funcționare al instituției:

Luni – Joi: 7:30 – 12:00, 12:30 – 16:30,

Vineri: 07:30 – 13:30.

e) audiențe

·         Primarul Comunei Șoldanu – marți, între orele 10:00 – 12:00

·         Viceprimarul Comunei Șoldanu – joi, între orele 10:00 – 12:00

·         Secretarul general al Comunei Șoldanu – vineri, între orele 10:00-12:00.

Înscrierile în audiență se pot face în fiecare zi, între orele 08:30 – 10:30, astfel:

- telefonic, la nr. 0242530530;

- personal, prin cerere scrisă, depusă la registratura primăriei.

f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

Bugetul aprobat: https://primaria-soldanu.ro/index.php/informatii-de-interes-public/buget-din-toate-sursele-de-venituri/buget-pe-surse-financiare-incepand-cu-anul-2015, https://emol.ro/soldanu-cl/DIF/
Bilanțul contabil: http://primaria-soldanu.ro/index.php/informatii-de-interes-public/bilanturi-contabile, https://emol.ro/soldanu-cl/DIF/

g) programele și strategiile proprii

Programele si strategiile Comunei Șoldanu pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Șoldanu sau la: http://primaria-soldanu.ro/index.php/despre-u-a-t/programe-si-strategii

h) lista cuprinzând documentele de interes public

Lista privind documentele de interes public, conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: http://primaria-soldanu.ro/index.php/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii-legislatie/lista-cu-documentele-de-interes-public-si-lista-cu-documentele-produse-gestionate-de-institutie

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

Lista privind categoriile de documente produse și/sau gestionate, conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: http://primaria-soldanu.ro/index.php/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii-legislatie/lista-cu-documentele-de-interes-public-si-lista-cu-documentele-produse-gestionate-de-institutie

j) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 544/2001 și ale art. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informațiile de interes public, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice – Tribunalul Călărași. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001: http://primaria-soldanu.ro/index.php/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii-legislatie/modalitatea-de-contestare-a-deciziei-si-formularele-aferente-pentru-reclamatie-administrativa-refuz-si-netrimitere-in-termen-legal

Întocmit,

Responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

consilier, Iuliana STANCU-MARINCIU