Descara document

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Regulamentul UE 2016/679 privind “protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (“Regulamentul”), aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018, contine o serie de reguli care vizeaza asigurarea prelucrarii datelor cu caracter personal in conformitate cu drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor fizice cu scopul de a creste nivelul de protectie a datelor personale.

Prezenta informare cuprinde detalii referitoare la aceste cerinte ale regulamentului si modalitatea in care PRIMARIA prelucreaza datele cu caracter personal.

SECȚIUNEA 1 – IDENTITATEA SI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI DE DATE

 

PRIMARIA COMUNEI SOLDANU cu sediul social in comuna SOLDANU, judetul CALARASI, in calitatea sa de Operator de date prelucreaza datele cu caracter personal (“date personale”) obtinute direct sau indirect de la dumneavoastra, inclusiv datele personale ale tertilor pe care le-ati furnizat in cadrul relatiilor contractuale existente cu PRIMARIA, in scopurile indicate in Sectiunea 3 a acestei informari. Persoanele fizice ale caror date sunt prelucrate de catre PRIMARIE sunt denumite in continuare „persoane vizate”.

SECȚIUNEA 2 – DETALII DE CONTACT ALE OFITERULUI RESPONSABIL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

PRIMARIA COMUNEI SOLDANU a numit un “Ofiter pentru Protectia Datelor” in conformitate cu cerintele Regulamentului (“DPO”), in persoana societatii SEDRYA INFORSEC SRL, cod fiscal RO36657002. În ceea ce privește toate aspectele referitoare la prelucrarea datelor dvs. personale și / sau exercitarea drepturilor prevăzute de Regulament, astfel cum sunt enumerate în Secțiunea 8 din prezenta informare, vă rugăm să adresati o solicitare prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

SECȚIUNEA 3 – CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL, SCOPURILE SI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII

 

Categorii de Date cu Caracter Personal

In functie de scopul procesarii, datele cu caracter personal procesate de banca se refera la:

✓ date cu caracter personal avand functie de identificare (nume, prenume, numele anterior, CNP, seria si numarul actului de identitate), date din continutul actelor de identitate, al pasaportului, permisului de conducere, documentelor de rezidenta fiscala furnizate bancii (cetatenie, data, locul si tara nasterii, tara de rezidenta, semnatura) precum si alte informatii pe care le mentionati in formularele/ contractele incheiate cu PRIMARIA.

✓ date de contact (adrese, numere de telefon/ fax, adrese electronice si nr. de telefon mobil)

✓ datele din actele de stare civila si situatia familiala, profesia, ocupatia, locul de munca/ numele angajatorului, formare profesionala, natura activitatii proprii, functia publica detinuta, expunerea politica (daca este cazul)

✓ situatia economica si financiara (venituri, relatia cu alte institutii);

✓ date necesare pentru stabilirea credibilitatii dumneavoastra, a proprietatilor pe care le aveti, precum si situatia litigiilor;

✓ informatiile legate de angajamentele inregistrate in conturi bilantiere si extrabilantiere (produse de tip credit, similar sau de asigurari)

✓ informatii privind indeplinirea sau neindeplinirea angajamentelor fata de PRIMARIE

✓ informatii rezultate in urma a inregistrarii video in cazul in care vizitati locatia noastra (unitati teritoriale sau sediu central);

✓ date obținute din instrucțiunile de plată sau categorii speciale de date cu caracter personal asa cum sunt definite în Secțiunea 9 din prezenta informare.

✓ orice alte informatii necesare realizarii scopurilor descrise mai jos

Modalitati de procesare a datelor

 

Procesarea datelor se refera la orice tipuri de proceduri, prelucrari si evidente ce pot fi generate in cadrul PRIMARIEI sau la procesatori de date, precum colectare, stocare, arhivare, consultare, inregistrare, organizare, modificare, stergere, transmitere, combinare, restrictionare, distrugere etc.

Obtinerea datelor personale

 

PRIMARIA obtine datele personale direct de la persoanele vizate (client, imputernicit, reprezentant legal etc. la momentul completarii documentelor sau formularelor solicitate sau utilizarii serviciilor PRIMARIEI, prin consultarea unor surse externe (ex: pentru indeplinirea unor obligatii legale) precum baze de date ale autoritatilor/ institutiilor publice, registre publice, baze de date electronice, informatii disponibile pe internet sau furnizate de terti autorizati.

Scopurile si temeiul juridic al prelucrarii

 

Datele personale obtinute de PRIMARIE sunt procesate ca parte a activitatii sale, în următoarele scopuri:

a) Furnizarea de servicii si executarea contractelor

Punerea la dispozitie a datelor dvs. personale necesare pentru a va furniza serviciile solicitate și pentru executarea contractelor (inclusiv demersurile efectuate înainte de a încheia un contract) nu este obligatorie, insa refuzul de a furniza aceste date cu caracter personal nu permite institutiei noastre să duca la indeplinire solicitarile specifice adresate de dumneavoastra.

b) Identificarea, contractarea si furnizare de asistenta

Datele dumneavoastra sunt verificate in scop de identificare atunci cand solicitati informatii privind serviciile de care beneficiati sau in legatura cu contractele incheiate cu PRIMARIA. Va putem contacta prin diverse canale de comunicare cu scopul de a va informa despre modalitatea de derulare a contractelor sau intelegerilor incheiate cu PRIMARIA sau cu privire la neindeplinirea unor obligatii fata de PRIMARIE.

c) Respectarea prevederilor legislației naționale și UE

Prelucrarea datelor dvs. personale, pentru a respecta prevederile legale, este obligatorie și consimțământul dvs. nu este necesar.

Prelucrarea este obligatorie, de exemplu, atunci când este impusă de reglementarile din domeniul impozitarii, prevenirii si combaterii spălarii banilor, de combatere a corupției, de prevenire a fraudei, sau de îndeplinire a instrucțiunilor sau solicitărilor autorităților.

d) Monitorizarea video

PRIMARIA asigura monitorizarea video a spatiilor sediului, cu scopul asigurarii spatiilor, bunurilor si persoanelor, si marcheaza in mod corespunzator locatiile unde exista camere video (ex: intrarea in sediul institutiei, caile de acces din interior, perimetrul exterior al sediului).

e) Interesul legitim al Operatorului de Date cu Caracter Personal

Prelucrarea datelor dvs. personale este necesara in scopul realizarii unui interes legitim al PRIMARIEI, spre exemplu pentru prevenirea fraudelor, mentinerea de baze de date interne pentru a putea fi utilizate de catre departamentele si structurile PRIMARIEI pentru verificari cerute de legislatie, generare de rapoarte cu privire la activitatile operationale ale institutiei,  arhivarea documentelor si informatiilor care va privesc, solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor solicitari din partea autoritatilor, monitorizarea activitatii persoanelor vizate conform cerintelor legislative, raportarea de informatii catre autoritati, obtinerea unor imagini sau filmari video prin folosirea sistemelor de suraveghere video in scop de securitate etc, sau orice alte prelucrari necesare scopurilor ce vizeaza alte interese legitime. În acest din urmă caz, PRIMARIA poate prelucra datele dvs. personale numai după ce vă informează și numai dacă se constatată că atingerea intereselor sale legitime sau a terțelor părți, nu incalcă drepturile și libertățile fundamentale care va apartin. În aceste cazuri, consimțământul dvs. nu este necesar.

SECȚIUNEA 4 – OBLIGATIA DE FURNIZARE A DATELOR PERSONALE

 

Datele personale sunt furnizate catre PRIMARIE de catre persoanele vizate sau persoane autorizate la solicitarea serviciilor furnizate de PRIMARIE in cadrul documentelor specifice, iar cu privire la acestea, refuzul pentru prelucrarea datelor, exprimat la initierea relatiilor, va determina imposibilitatea PRIMARIEI de a da curs solicitarilor pentru astfel de servicii. De asemenea, furnizarea periodica de date actualizate este necesara pentru derularea acestor solicitari si a indeplinirii obligatiilor legale si intereselor legitime ale PRIMARIEI.

SECȚIUNEA 5 - CATEGORII DE DESTINATARI CĂRORA LE POT FI COMUNICATE DATELE PERSONALE

 

Pentru atingerea scopurilor indicate mai sus, este posibil ca PRIMARIA să comunice datele dvs. personale următoarelor categorii de destinatari:

1) Institutii ale statului fata de care furnizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate reprezinta o obligatie legala.

2) Persoane juridice care au dobandit prin contract calitatea de imputerniciti ai PRIMARIEI si care prelucreaza datele cu caracter personal in urma unui acord specific.

3) Operatori asociati, care stabilesc impreuna cu PRIMARIA scopurile și mijloacele de prelucrare.

SECTIUNEA 6 - TRANSFERURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL CĂTRE ȚĂRI TERȚE SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE IN AFARA UNIUNII EUROPENE

 

Datele dvs. personale sunt prelucrate de către PRIMARIE în interiorul Uniunii Europene și nu sunt divulgate in afara acestora.

SECTIUNEA 7 - METODA DE PRELUCRARE ȘI PERIOADA DE PASTRARE A DATELOR PERSONALE

 

Datele dvs. personale sunt procesate folosind instrumente manuale, electronice și automate și într-un mod care să le asigure securitatea și confidențialitatea.

Datele dvs. personale sunt păstrate, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru atingerea scopurilor pentru care sunt prelucrate, fără a aduce atingere condițiilor de păstrare impuse de lege. În particular, datele dvs. personale sunt păstrate pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa ce aceasta perioada s-a incheiat in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu.

SECTIUNEA 8 – DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 

În calitatea dumneavoastră de persoană vizata aveti urmatoarele drepturi:

1. Dreptul de acces la date

Aveti dreptul de a obține din partea PRIMARIEI o confirmare că se prelucrează sau nu datele dvs. cu caracter personal și, în caz afirmativ, aveti dreptul de acces la datele respective și la informațiile avute in vedere la art. 15 din Regulament, printre care, cu titlu de exemplu enumeram: scopurile prelucarii, categoriile de date personale avute in vedere, etc.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, aveti dreptul să fiti informat cu privire la garanțiile adecvate referitoare la transfer.

In cazul in care veti solicita, PRIMARIA vă va furniza in mod gratuit o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate, institutia noastra poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care cererea este transmisa în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

2. Dreptul la rectificare

Aveti dreptul de a obține de la PRIMARIE, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte precum si, tinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

3. Dreptul la ștergerea datelor

Aveti dreptul de a obține din partea PRIMARIEI ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care se aplica unul dintre motivele prevazute la art. 17 din Regulament, incluzand, cu titlu de exemplu, daca datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate sau in cazul in care va retrageti consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea sau nu mai există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

Vă informăm că PRIMARIA nu vă poate șterge datele personale: dacă prelucrarea acestora este necesară, de exemplu, pentru a respecta o obligație legală, din motive de interes public, de a formula sau exercita o acțiune în instanta.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveti dreptul de a obține din partea PRIMARIEI restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care se aplica unul dintre motive prevazute la art. 18 din Regulament, printre care enumeram de exemplu: contestarea de catre dvs. a exactitatii datelor, solicitarea de catre dvs. a datelor cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță chiar daca PRIMARIA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile prelucrării;

5. Dreptul la portabilitatea datelor

In cazul in care prelucrarea datelor dvs. personale este bazata pe consimtamant sau este necesara pentru executarea unui contract sau in cadrul demersurilor facute pentru incheierea unuia iar prelucrarea se realizeaza prin mijloace automate, puteti:

- solicita sa primiti datele dvs. cu personale furnizate de dvs. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat (de ex: un computer and/or tableta);

- transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.

De asemenea, aveti dreptul de a solicita ca datele dvs. personale sa fie transmise de la PRIMARIE direct catre un alt operator de date indicat de dvs., in cazul in care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic pentru PRIMARIE. In acest caz, veti pune la dispozitia PRIMARIEI detaliile exacte ale noului operator de date catre care intentionati transmiterea acestora si veti furniza PRIMARIEI o autorizare scrisa in acest sens.

6. Dreptul la opoziție

În orice moment, aveti dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal daca prelucrarea se realizeaza in scopul executarii unei sarcini îndeplinite în interes public sau este necesară în scopul interesului legitim al operatorului de date (inclusiv crearea de profiluri).

In cazul in care veti decide exercitarea acestui drept, PRIMARIA nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase sau obligatii legale care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

7. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Regulamentul acordă persoanei vizate dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor dvs. personale, inclusiv crearea de profiluri, care pot produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cu excepția cazului în care decizia menționată mai sus:

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și PRIMARIE;

b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică PRIMARIEI;

c) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazurile menționate la literele (a) și (c), PRIMARIA pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul acesteia de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

8. Dreptul de a depune o plângere catre autoritatea pentru prelucrarii datelor

Fără a aduce atingere dreptului de a face apel la orice altă instanță administrativă sau jurisdicțională, in cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. personale are loc cu încălcarea Regulamentului și / sau a reglementărilor aplicabile, puteți depune o plângere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal.

Pangerile vor fi trimise pe adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania sau la adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Va puteți exercita în orice moment aceste drepturi prin trimiterea unei cereri scrise, datata si semnata, sau puteti adresa orice intrebari sau nelamuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  sau prin posta la sediul PRIMARIEI.

PRIMARIA va gestiona si va raspunde solicitarilor dumneavoastra in legatura cu excercitarea drepturilor mentionate mai sus in mod gratuit si in termenul prevazut de legislatia in vigoare, fiind insa indreptatita sa perceapa o taxa in situatia in care solicitările dumneavoastra sunt considerate excesive sau nefondate sau poate sa refuze să dea curs solicitărilor de acest gen.

SECTIUNEA 9 – PRELUCRAREA CATEGORIILOR SPECIALE DE DATE PERSONALE

 

În ceea ce privește prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal (care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice) necesare pentru a furniza servicii specifice, este necesar consimțământul explicit, fără a aduce atingere cazurilor specifice prevăzute de regulament care permit prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal, fără consimțământul explicit.

Subiect: Primăria SOLDANU și GPDR

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) este un regulament al Uniunii Europene și, din 25 mai 2018, se aplică tuturor organizațiilor/instituțiilor care colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale cetățenilor UE.

Ca unitate responsabilă și orientată spre viitor, Primăria SOLDANU recunoaște la niveluri înalte necesitatea de a se conforma Regulamentului GDPR și se a asigura că există măsuri eficiente pentru a proteja datele personale ale beneficiarilor noștri, ale angajaților și ale altor părți interesate.

Angajamentul față de securitatea datelor cu caracter personal se extinde la nivelurile superioare ale unității și va fi demonstrat prin intermediul politicilor relevante și prin furnizarea de resurse adecvate pentru stabilirea și dezvoltarea unor controale eficiente privind protecția datelor și securitatea informațiilor.

În cadrul îndeplinirii obligațiilor noastre legale, am implementat un program cuprinzător pentru a înțelege și valida utilizarea datelor noastre personale și pentru a confirma temeiul legal al procesării noastre.

O politică de confidențialitate (Privacy Policy) actualizată este disponibilă atât în format scris, cât și în format electronic și va fi comunicată în cadrul unității tuturor salariaților și părților terțe interesate.

De asemenea, ne vom asigura că o revizuire sistematică a performanței programului de conformitate este efectuată în mod constant pentru a ne asigura că obiectivele acestuia sunt îndeplinite și că problemele principale sunt identificate și remediate.

Acolo unde necesar, va fi folosită o analiză de impact asupra protecției datelor cu caracter personal, care este în linie cu cerințele și recomandările GDPR.

Managementul de risc va fi implementat la mai multe niveluri ale unității, incluzând:

  • Analiza riscurilor datelor personale pe care le colectăm și prelucrăm
  • Analiza regulate a riscului de securitate a informații în zone specifice operaționale
  • Analiza riscului ca parte a schimbării managementului de proces

Încurajăm toți angajații și alte părți interesate să se asigure că aceștia își vor juca rolul în respectarea constantă a Regulamentului GDPR și în îndeplinirea obiectivelor noastre de securitate a informațiilor.

Cu sinceritate,

Primar,

Iulian GEAMBASU

Search Clear Search
Collapse All
Expand All

MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În conformitate cu prevederile art.22 din Legea 544/2001 şi ale art.36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001

Reclamatie Administrativa-Model_Raspuns Negativ_Legea544_2001

Reclamatie Administrativa-Model_Lipsa Raspuns_Legea544_2001

Subcategorii